Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 lipca 2012 08:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XVIII/145/2012

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 969) Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowaną za podstawę obliczania podatku rolnego w 2012 roku z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 10,00 zł za 1 q.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady
Tomasz Pawłowski

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Jerzmanowej

Logowanie