Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 kwietnia 2012 13:44 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie jej w każdym innym celu niż pierwotny cel publiczny, dla którego informacja została wytworzona

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

I Wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195) obowiązek umieszczania wykazu informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

II Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Jerzmanowa

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną będącą w posiadaniu Urzędu Gminy Jerzmanowa jest zobowiązany do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Gminy Jerzmanowa, ma obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie oraz obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

III Czynniki jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

  1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  2. Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  3. Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

IV Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z tym wnioskodawcy niezadowolonemu z rozstrzygnięcia przysługuje prawo:

  1. złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Jerzmanowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o:
    1. odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
    2. warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłaty.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Jerzmanowej

Logowanie