Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.

2018-11-23 08:52:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Jerzmanowa o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z tereniu Gminy Jerzmanowa".

2018-09-21 12:57:04
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.5.2018.ES2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2018-08-14 09:58:03
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

2018-06-15 07:55:36
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wykonującegoswoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu działajacego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Lesława Golby, złożony w dniu 6 marca 2018 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 17 kwietnia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej na 329 na odcinku od km 2+270,00 do km 2+546,50 w m. Jaczów, gm. Jerzmanowa, nazwanej przez Inwestora: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 329 od km 2+270,00 do km 2+546,50 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi wojewódzkiej na 329 w zakresie budowy chodnika w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych".

2018-05-15 08:20:23
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Wojewoda Dolnośląski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dorgowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 12 (w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1016D) w km od 117+380,00 do km 117+826,36 w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 12 na odcinku Nielubia-Kurowice w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych - Program Likwidacji Miejsc niebezpiecznych".

2018-04-05 12:55:54
Obwieszczenie Starosty Głogowskiego

Obwieszczenie Starosty Głogowskiego o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Wójtowi Gminy Jerzmanowa dla inwestycji pn.: "Budowa ul. Malinowej wraz z siecia kanalizacji deszczowej , siecią oświetleniową, przepustem oraz zjazdami do posesji w miejscowości Jerzmanowa, tj.: działki nr ewid. 697/119, 498/2, 497/59, 497/57 - pas drogowy, działka nr ewid. 497/232 nieruchomości gruntowe przewidziane do zajęcia pod pas drogowy objęte liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, obręb 0004 Jerzmanowa jedn. ewid. gmina Jerzmanowa".

2018-03-14 16:01:44
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.

 

2017-12-04 07:35:57
Uchwała Nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r.

Uchwała Nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przedłuzenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw.

2017-10-11 07:52:17
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2017-07-26 10:15:59