Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Demontaż elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 20kV i budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV w ramach zadania pn.: Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Jerzmanowa”

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający tj. Gmina Jerzmanowa zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą z uwagi na przyjęte kryteria tj. cenę – 60 %, okres gwarancji i rękojmi – 40 % uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

JULMARTECH Paweł Urbaniak

ul. Matejki 13, Masłowo

63-900 Rawicz

cena brutto: 156 309,65 zł

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Zamawiający na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ocenił najwyżej ofertę w/w Wykonawcy i uznał jako najkorzystniejszą w oparciu o określone w specyfikacji kryteria wyboru. Oferta  uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 pkt, otrzymaną w wyniku zsumowania punktów uzyskanych w kryterium „cena” i w kryterium „okres gwarancji i rękojmi”. Wybór oferty na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Szczegóły zawiadomienia o wyborze w załączniku.

 

 

Załączniki

zawiadomienie o wyborze.pdf

Data: 2017-08-04 07:45:11 Rozmiar: 437.78k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 85
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Skowroński
Osoba odpowiedzialna za informację : Diana Zabraniak
Czas wytworzenia: 2017-08-02 07:38:21
Czas publikacji: 2017-08-02 07:38:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak